birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Projektai

2018 metais vykdomi projektai
 • „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ 
 • „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje”
 • „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Bebros slėnyje“
 • "Žurnalas "Paukščiai" - norintiems stebėti ir pažinti
 • Paukščių priegaudos statomuosiuose žvejų tinkluose mažinimo sprendimai
 • Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas

2017 metais vykdyti projektai
 • „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“
 • „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ 
 • „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Bebros slėnyje“
 • „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“
 • „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“
 • "Žurnalas "Paukščiai" - norintiems stebėti ir pažinti

 


2016 metais vykdyti projektai
 • „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“
 • „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ 
 • „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“
 • „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“
 • "Žurnalas "Paukščiai" - norintiems stebėti ir pažinti
 • Tarptautinis projektas „Spring Alive“

2015 metais vykdyti projektai
 • „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“
 • „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ 
 • „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“
 • „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“
 • "Žurnalas "Paukščiai" - norintiems stebėti ir pažinti
 • Tarptautinis projektas "Spring Alive"

2014 m. vykdyti projektai
 • "Lietuvos eksploatuotų durpynų atkūrimas, Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos tvarkymo pavyzdžiu" 
 • Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ 
 • Tarptautinis projektas "Spring Alive"
 • "Žurnalas "Paukščiai" - norintiems stebėti ir pažint

2013 m. vykdyti Draugijos projektai
 • "Baltųjų gandrų (Ciconia Ciconia) apsauga Lietuvoje"
 • Tarptautinis projektas "Spring Alive"
 • "Žurnalas "Paukščiai" - norintiems stebėti ir pažinti

2012 m. vykdyti Draugijos projektai
 • "Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 internetiniai vartai"
 • "Baltųjų gandrų (Ciconia Ciconia) apsauga Lietuvoje"
 • "Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose" identifikavimas 2010–2011 metais"
 • "Inkilų ir lesyklų muziejai paukščiams ir vilniečiams!"
 • Tarptautinis projektas "Spring Alive"
 • "Žurnalas "Paukščiai" - norintiems stebėti ir pažinti

2011 m. vykdyti Draugijos projektai
 • "Žalvarnių apsauga Lietuvoje"
 • "Juodųjų gandrų perėjimo sąlygų gerinimas Lietuvoje"
 • "Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje (2004-lt0071-ip-2nor)"
 • Tarptautinis projektas "Spring Alive"
 • "Žurnalas "Paukščiai" - norintiems stebėti ir pažinti

2010 m. vykdyti Draugijos projektai
 • "Aplinkos būklės gerinimas, stiprinant Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koaliciją"
 • „Visuomenės dalyvavimas aplinkos apsaugos organizavime past teritorijose, sukuriant savanoriško monitoringo tinklą"
 • Tarptautinis projektas "Spring Alive"

Inkilų ir lesyklų muziejai paukščiams ir vilniečiams!

„Inkilų ir lesyklų muziejai paukščiams ir vilniečiams!” – tai gamta besidominčiai visuomenei skirtas aplinkosauginio švietimo projektas, skirtas vilniečiams ir siekiantis skatinti Vilniaus miesto gyventojus aktyviai rūpintis paukščių globa svarbiausiais jų gyvenimo ciklais – perėjimo metu ir žiemos sezonu. Projektas siekia skatinti vilniečius domėtis paukščiais, supažindinti su Vilniaus mieste gyvenančiais sparnuočiais, sudaryti palankesnes jų gyvenimo sąlygas Vilniaus mieste ir rūpintis jų globa. Vilniaus mieste labai trūksta natūralių uoksų paukščiams perėti. Šiai problemai išspręsti Tarptautinė paukščių organizacija BirdLife International rekomenduoja kelti inkilus miestų žaliosiose erdvėse, kas yra daroma Vakarų Europos šalyse.


Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai

2011-aisiais metais Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai", Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076.

Pagrindinis šio projekto tikslas skleisti visuomenei visapusišką informaciją apie Lietuvos gamtines saugomas teritorijas, ES gamtosaugos politiką ir ES svarbos saugomų teritorijų tinklą Natura 2000.


Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje

2009–aisiais metais Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti ES aplinkos finansinio instrumento LIFE+ projektą "Baltojo gandro (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje" (projekto Nr. LIFE07 NAT/LT/000531).
Per keturis šio projekto įgyvendinimui numatytus metus buvo atlikta baltųjų gandrų lizdaviečių inventorizacija, parengta šios informacijos GIS duomenų bazė ir duomenų analizė, pateiktos lizdaviečių priežiūros, tvarkymo bei apsaugos rekomendacijos, sukurtas baltųjų gandrų apsaugos Lietuvoje veiksmų planas ir parengta jiems svarbių buveinių identifikavimo metodika.


Žalvarnių apsauga Lietuvoje

Pagrindinis šio projekto tikslas yra pagerinti ir sudaryti saugias perėjimo sąlygas žalvarniams, todėl jo įgyvendinimo metu buvo kaupiama informacija apie esamas ar dar neseniai buvusias žalvarnių perėjimo ir maitinimosi vietas bei visus šio paukščio stebėjimus Lietuvoje.


Juodųjų gandrų perėjimo sąlygų gerinimas Lietuvoje

2010-aisiais metais Lietuvos ornitologų draugija pradėjo įgyvendinti tarptautinės paukščių apsaugos BirdLife International finansuojamą projektą „Juodųjų gandrų perėjimo sąlygų gerinimas" (sutarties numeris EDO-10-013).

Šio metus laiko trukusio projekto metu specialiomis priemonėmis sutvirtinta 15 juodųjų gandrų lizdų, vykdytas jų monitoringas ir įvertintas atliktų darbų efektyvumas.


Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje

2009 metais visuomeninės organizacijos Baltijos aplinkos forumas ir Lietuvos ornitologų draugija pradėjo įgyvendinti Norvegijos pagal Norvegijos finansinį mechanizmą ir bendrai Lietuvos finansuojamą projektą „Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje" (Nr. 2004-LT0071-IP-2NOR).
Projekto veiklos yra nukreiptos įgyvendinti priemones, kurios skatintų atsakingą, aplinkai palankų, ūkininkavimą, siekiant apsaugoti Europoje nykstančias paukščių rūšis: stulgį, meldinę nendrinukę ir griežlę. Projekto metu bus parengta ne tik ūkininkų konsultantams skirta metodinė medžiaga, mokslininkų inventorizuojamos stulgio buveinės, bet ir bus suteikta parama ūkininkams, turintiems ilgalaikių ketinimų vykdyti atsakingą ūkininkavimą.


Aplinkos būklės gerinimas, stiprinant Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koaliciją

2009 metais Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti bendrai finansuojamą Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo (sutarties Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-102) projektą „Aplinkos būklės gerinimas, stiprinant Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koaliciją".
Pagrindinis šio projekto tikslas - gerinti aplinkosaugos būklę Lietuvoje, stiprinant Lietuvos aplinkosauginių organizacijų koaliciją. 
Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojami mokymai norint sustiprinti NVO Koalicijos narių pajėgumus, naujų NVO Koalicijos narių darbuotojų mokymai apie NVO dalyvavimą aplinkosaugos politikos formavime ir įgyvendinime. 


Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose" identifikavimas 2010–2011 metais

2010–aisiais metais Lietuvos ornitologų draugija (LOD) pradėjo įgyvendinti Žemės ūkio ministerijos projektą „Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose" identifikavimas 2010–2011 metais"Per du šio projekto įgyvendinimui numatytus metus bus parengta kaimiškojo kraštovaizdžio paukščių indekso (KKPI) nustatymo metodika, sukurtas šio indekso nustatymo darbų planas, parengta speciali duomenų bazė; bus atlikta 2010 ir 2011 m. surinktų duomenų analizė ir paskaičiuotas 2010 - 2011 m. KKPI indeksas.


Visuomenės dalyvavimas aplinkos apsaugos organizavime past teritorijose, sukuriant savanoriško monitoringo tinklą

2009 metų birželį buvo pradėtas įgyvendinti Šiaurės ministrų tarybos (NORDEN) projektas (Nr. 80358) skirtas aktyvių žmonių įtraukimui į paukščiams svarbių teritorijų apsaugą, remiantis Švedijos ornitologų draugijos patirtimi.


Reti stebėjimai

2024-05-26
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-29
Emberiza calandra
2024-05-28
Calidris falcinellus
2024-05-28
Tringa stagnatilis
2024-05-28
Anser serrirostris
2024-05-28
Netta rufina
2024-05-28
Charadrius hiaticula
2024-05-28
Phalaropus fulicarius LOFK
2024-05-27
Acrocephalus dumetorum