birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Apie LOFK

Kas tai yra LOFK?

Lietuvos ornitofaunistinė komisija (LOFK) įkurta 1982 m. Ji nagrinėja retų, sunkiai apibūdinamų ir naujai šalyje randamų paukščių rūšių stebėjimo ir radimo faktus. Pagrindinis komisijos darbo tikslas - kiek įmanoma objektyviau įvertinti autorių pateiktus stebėjimų duomenis ir siekti, kad mokslinėse publikacijose nepasitaikytų netikslumų ir klaidų. LOFK posėdžiai vyksta Lietuvos ornitologų draugijoje. Savo veikloje LOFK vadovaujasi "Lietuvos ornitofaunistinės komisijos veikos nuostatais".

Kodėl reikalinga?

Pagal LOFK ir LOD nuostatus, visi autoriai, prieš publikuodami bet kokiuose moksliniuose leidiniuose informaciją apie retų paukščių rūšių stebėjimą ar radimą Lietuvoje, turėtų pirminius duomenis pateikti aprobacijai. Autoriai turi teisę publikuoti savo duomenis apie retų rūšių radimą ir nepateikę jų LOFK aprobavimui, arba net ir tuo atveju, jei komisija jų nepatvirtina. Tokiais atvejais turi būti pateikiami specialūs prierašai "Ornitofaunistinė komisija duomenų nepatvirtino". Tačiau kiekvienas save gerbiantis autorius turėtų pateikti svarstymui duomenis prieš publikuodamas. Tokia praktika galioja daugelyje pasaulio šalių.Bet kokiu atveju LOFK į tarptautinius leidinius, tarptautinėms organizacijoms gali pateikti tik Komisijos duomenų bazėje esančius patvirtintus stebėjimų faktus.

Koks komisijos darbo metodas?

Savo veikloje LOFK vadovaujasi "Lietuvos ornitofaunistinės komisijos veikos nuostatais". Susikaupus pakankamai medžiagos svarstymui, Komisija renkasi i posėdį ir nagrinėja pateiktus retų rūšių stebėjimo faktus. Jei stebėtojas pateikė aiškius įrodymus apie stebėtą retą rūšį (pilnai užpildyta anketa su detaliu rūšies atpažinimo aprašymu, pridėtos nuotraukos ar kt. daiktiniai įrodymai) ir Komisijai nekyla jokių papildomų klausimų, tai toks stebėjimo faktas patvirtinamas. Jei Komisijai kyla kokių nors neaiškumų dėl rūšies atpažinimo tikrumo, ji gali paprašyti stebėtoją pateikti papildomos informacijos. Jei stebėjimo faktas dėl įvairių priežasčių pasirodo labai įtartinas ir stebėtojas neturi papildomų argumentų, tai toks stebėjimas netvirtinamas. Tačiau tokie stebėjimai nėra negrįžtamai atmetami. Jei ateityje paaiškėtų papildomų faktų, atmestos stebėjimų anketos gali būti vėl peržiūrimos. Per metus paprastai įvyksta 4-5 LOFK posėdžiai. Visi patvirtinti stebėjimo faktai yra skelbiami šioje interneto svetainėje ir LOD leidžiamuose žurnaluose.

Kaip pateikti informaciją apie stebėjimą?

Duomenys nagrinėjimui LOFK pateikiami užpildant specialią anketą. Anketą patartina pildyti tuoj po stebėjimo arba, jei galima, net stebėjimo metu. Tuo būdu teisingiausiai ir detaliausiai galima atsakyti į visus pateikiamus klausimus. Anketą Komisijai galima nusiųsti  elektroniniu paštu: lofkmail@gmail.com . Visuomet, jei tik įmanoma, reikia stengtis pateikti galimų reto paukščio stebėjimą patvirtinančių įrodymų (nuotraukų, piešinių, plunksnų, žymėjimo žiedų, balsų įrašų, kiaušinių liekanų ir pan.). Esant galimybei, pakartotinai stebėti retus paukščius, reikia pakviesti daugiau stebėtojų, ypač kvalifikuotų. Tai visuomet pageidautina, išskyrus stebėjimą prie lizdo, kai žmonių lankymasis gali turėti neigiamų pasekmių retiems sparnuočiams.

Kaip stebėti retus paukščius?

• Retus paukščius dažniau pastebės tik tas žmogus, kuris ilgiau būna gamtoje

• Iš paukščių apibūdintojo išmokite pagrindinius atskiras rūšis charakterizuojančius požymius. Jei jūs jų gerai nežinote, jūsų galimybės atpažinti gamtoje retus paukščius yra visai nedidelės. Kaip taisyklė, retus paukščius tenka stebėti gana trumpai, ir ne visuomet palankiomis sąlygomis. Tuo būdu, pastebėjus įtariamą retą paukštį, reikia akimirksniu įvertinti, kokiai genčiai jis galėtų priklausyti. Po to reikia stebėti ne "tiesiog paukštį", o įvertinti rūšį apibūdinančius morfologinius požymius. Taigi, svarbiausia jau iš anksto žinoti kokius požymius jūs privalote įvertinti, jei įtariate esant vieną ar kitą rūšį

• Jums visuomet pagelbės žiūronai ar teleskopas

• Mokykitės pažinti paukščius iš balsų ir atskirų komunikacinių garsų. Kai kurias rūšis lengva atpažinti iš balso. Stebint paukščius naktį, tai praktiškai vienintelis būdas nustatyti paukščių rūšis

• Stenkitės maksimaliai išnaudoti stebėjimo galimybes. Jei stebimi paukščiai yra pakankamai toli ir į jus nereaguoja, pasirinkite palankiausią stebėjimo vietą. Lengviausia stebėti, kai saulė šviečia jums iš nugaros ar iš šono

• Jei sudominęs jus paukštis yra toli, nebėkite iš karto prie jo. Stebėkite trumpais intervalais, kartu artėdamas. Būkite pasiruošęs tam atvejui, kad paukštis bus pabaidytas ir visą dėmesį koncentruokite į rūšį nusakančius požymius

• Stenkitės, kad jūsų pastebėtą retenybę pamatytų ir jūsų draugai, ypač pažįstantys paukščius

• Pildydami anketą, stenkitės nurodyti visas stebėjimo detales. Išreikškite abejones, jei tokių turite po stebėjimo

• Prisiminkite, kad klaidinanti informacija yra blogiau nei jokios informacijos

Kokia komisijos sudėtis?

Lietuvos ornitofaunistinę komisiją (LOFK) sudaro:   

Pirmininkas:  Saulius Karalius, el.paštas: s.karalius@muziejus.lt , tel.: 8-675-54856

Nariai:    

Eglė Pakštytė, el.paštas: egle686@gmail.com, Tel.: 8-659-81057

Armandas Naudžius  armandas.naudzius@birdlife.lt, tel: 8-683-73174

Modestas Ružauskas, el.paštas: modruzauskas@hotmail.com , tel: 8-615-15240

Augustas Šimkus el. paštas: augustas.simkus@gmail.com , tel: 8-638-05316

Kontaktai:

Bendras LOFK el.paštas: lofkmail@gmail.com 

Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus