birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

SRIS Lietuvos ornitologų draugija papildė daugiau nei 26 000 įrašų

2015 m. sausio – 2017 m. balandžio laikotarpiu Lietuvos ornitologų draugija, vykdė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“, Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002, kurio įgyvendinimo metu teikė duomenis LR Aplinkos ministerijos sukurtai ir administruojamai internetinei Saugomų rūšių informacinei sistemai (toliau – SRIS). Šiuo projektu buvo siekiama papildyti SRIS įvairių sričių tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radimo vietas, tokiu būdu gerinant biologinės įvairovės apsaugą Lietuvoje.

Pirmojo projekto etapo įgyvendinimo metu (2015-2016 m.) SRIS buvo pateikta 16023 įrašai apie įvairių saugomų organizmų rūšių radimvietes, tokiu būdu net 30 proc. viršijant projekto vykdymo metu LOD prisiimtus įsipareigojimus. Inicijavus projekto pratęsimą 2016-2017 m. įsipareigota papildomai į SRIS įvesti dar 9500 įrašų. Jau baigus įgyvendinti projekto veiklas galima pasidžiaugti, kad projekto metu iš viso buvo įvesta daugiau nei 26 000 įrašų. Šiame darbe dalyvavo apie 20 LOD narių, kurie Saugomų rūšių informacinei sistemai teikė savo sukauptus duomenis apie saugomų rūšių aptikimo vietas bei atlieko kitas projekto įgyvendinimui būtinas veiklas.

Duomenis SRIS gali teikti visi pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, o tai padaryti gana paprasta. Apsilankius SRIS tituliniame puslapyje (sris.am.lt) prie sistemos jungiamasi pasirinkus vieną iš plačiai naudojamų asmens elektroninio identifikavimo priemonių ir viename iš žingsnių nurodžius, kad jungdamiesi prie SRIS jūs ketinate teikti duomenis apie saugomas rūšis. Sistemai nustačius jūsų tapatybę jau galėsite jungtis naudodamiesi jums automatiškai sugeneruotu ir elektroniniu paštu atsiųstu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, o tolimesni prisijungimai prie sistemos vyks naudojantis tik šiais duomenimis, kuriuos kompiuterio interneto naršyklės jūsų pageidavimu gali išsaugoti. Tokiu būdu visi tolimesni prisijungimai bus išties paprasti. Duomenis apie tam tikroje vietoje jūsų aptiktą kažkuriai saugomai rūšiai svarbią vietą reikia teikti jūsų SRIS paskyros skirsnyje „Anketos“, pasirinkus vieną iš dviejų galimų anketų tipų: „Nauja gyvūno anketa“ arba „Nauja augalo/grybo anketa“. Susipažinus su anketos laukais juos jau galima pradėti pildyti, pirmuosiuose žingsniuose pasirinkus kurios karalystės, tipo/klasės, būrio ir rūšies duomenis ketinate pateikti. Antras svarbus žingsnis – stebėjimo vietos pažymėjimas pateikiamame žemėlapyje, po kurio dar keliuose papildomuose laukuose teks nurodyti stebėtų individų skaičių, labai trumpą stebėjimo vietos (buveinės) aprašymą ir nurodyti stebėjimo datą ir duomenis pateikusio asmens vardą ir pavardę. Pateikus užpildytą anketą sistema ją paruošia duomenų tikrintojo teises turintiems vartotojams, kurie patikrinę duomenis priima sprendimą dėl anketos duomenų patvirtinimo. Aptikus kokius nors netikslumus anketa gali būti grąžinama pataisymui, o informacija apie pateiktos anketos būklę duomenų teikėją pasiekia elektroniniu paštu.

SRIS galima teikti duomenis apie visus Lietuvoje aptinkamus paukščius, tačiau LOD rekomenduoja teikti duomenis tik apie tuos paukščius, kurių apsaugai užtikrinti yra svarbu išsaugoti tam tikras rūšims svarbias vietas ar buveines. Rekomenduojame pirmiausia atkreipti dėmesį į ES Paukščių direktyvos I priedo ir Lietuvos Raudonosios knygos sąraše esančių paukščių rūšių aptikimo vietas, ES Buveinių direktyvos II priedo stuburinių ir bestuburių gyvūnų aptikimo vietas bei retųjų augalų bei grybų radavietes. Taip pat norime pabrėžti, kad SRIS yra vienintelis saugomų stambiųjų miško paukščių apsaugą užtikrinantis informacijos šaltinis, todėl visus miškuose aptiktus plėšriųjų paukščių lizdus, ar kitus pagal Miško kirtimo taisyklių I priedą saugomus objektus, tiesiog būtina įvesti į SRIS! Tokiu būdu jūs tiesiogiai prisidėsite prie miškuose saugomų paukščių perimviečių apsaugos.

Aplinkos ministerijos administruojama Saugomų rūšių informacinė sistema – vienintelė oficiali teisinę galią turinti saugomų rūšių duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie ES Paukščių ir Buveinių direktyvų ir šalies teisės aktų numatytais reikalavimais saugomų rūšių radimo vietas Lietuvoje. Duomenys apie saugomas rūšis SRIS kaupiami ir saugomi nurodant tikslią saugomų rūšių aptikimo vietą ir laiką, todėl sistemą prižiūrinčių specialistų patvirtinti SRIS įrašai iškart gali būti naudojami rengiant teritorijų planavimo dokumentus, gamtotvarkos ar rūšių apsaugos planus, miškotvarkos projektus, išduodant leidimus miškui kirsti ar rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus. SRIS yra vienintelė praktinę apsaugą saugomoms rūšims galinti užtikrinti priemonė, kurią plėtojant gali prisidėti kiekvienas gamtosaugos entuziastas, turintis duomenų apie Lietuvoje saugomų augalų ir grybų augimvietes, ar saugomų gyvūnų veisimosi, maitinimosi ar poilsio vietas, todėl kviečiame su ja susipažinti ir tapti aktyviais mūsų šalyje veikiančios gamtos apsaugos sistemos dalyviais.

 LOD sekretoriatas

 


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus