birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Iki birželio 16 d. atliekamos mažųjų musinukių apskaitos – tikimės aktyvaus stebėtojų įsitraukimo

Mažoji musinukė (lot. Ficedula parva) yra nykstanti rūšis, įrašyta į ES Paukščių direktyvos I priedą. Moksliniai tyrimai patvirtino, jog Lietuvoje per pastaruosius 2 dešimtmečius šios rūšies populiacija sumažėjo beveik 20 proc. Pagrindinės nykimo priežastys – tinkamų buveinių mažėjimas, didelių vientisų medynų vykdant plynuosius kirtimus fragmentavimas bei miško sausinimas. Laikas susirūpinti mažosios musinukės apsauga, nes dabar, siekiant išsaugoti stabilią šios rūšies populiaciją, taikomų priemonių neužtenka, o tęsiami plyni kirtimai blogina rūšies būklę dėl mažėjančio rūšiai svarbių buveinių ploto. Tad Lietuvos ornitologų draugija (toliau – LOD), bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Miškų ir ekologijos fakulteto Biologinės įvairovės išteklių laboratorijos mokslininkais, kurie mažosios musinukės populiacijos dydį siekia nustatyti įgyvendinami  LIFE-IP NATURALIT projekto veiklas, kviečia paukščių stebėtojus prisidėti prie 2024 metų paukščio – Mažosios musinukės  stebėjimų.

Stebėjimus kviečiame vykdyti iki birželio  16 d.

Šiuo metu Mažosios musinukės patinai vis dar aktyviai čiulba, tad kviečiame iki birželio 16 d. prisidėti prie LOD ir VDU organizuojamos rūšies apskaitų šalies miškuose.  Giedantys patinai  nesunkiai aptinkami pagal tipišką ir garsią giesmę. Didžiausias paukščių aktyvumas yra 4-5 val. laikotarpyje po saulės patekėjimo. Apskaitos vykdomos linijiniu būdu, ieškant paukščių teritorijoje maršrutai turi būti kas 200-250 m, prisitaikant prie medynų struktūros, t.y. apskaitos vykdomos tik suaugusių medynų plotuose. Kirtavietėse, jaunuolynuose ir jaunesniuose nei 30 metų medynuose rūšies paieška nėra tikslinga, todėl šiose vietose ieškoti nereikia. Įvairaamžiai medynai su senesnių medžių grupėmis gali būti tinkami. Paukščiai registruojami tiksliai pažymint pirmojo pastebėjimo koordinates.

Metų paukščio akcija, prisidedant Lietuvos ornitologų draugijos nariams, galėtų sukurti didelę pridėtinę vertę siekiant geresnės rūšies apsaugos, ypač išaiškinant tinkamiausias šiai rūšiai miško buveines, taip pat nustatant šios rūšies apsaugai svarbias teritorijas  (toliau – PAST). Siūlome keletą būdų, prie kurių lengvai galėtų prisijungti kiekvienas iš jūsų:

1. Pavienių stebėjimų registravimas. Pateikiama informacija: radaviečių koordinates.

Šiuo metu yra mažai duomenų apie:

1.1. Netipiškas mažųjų musinukių buveines, pvz. mišrius su pušimi medynus. Paukščių gausumas joms tinkamose buveinėse gali būti gan didelis (iki 7 porų/100 ha), todėl interesas yra praplėsti žinias apie netipiškas rūšies buveines. Tuo tikslu reikėtų atlikti apskaitas mišriuose su pušimi medynuose, dar vadinamuose mišriais pušynais. Tai padės tiksliau nustatyti  rūšiai tinkamas buveines, ypač naudojant modeliavimo būdą, bei tikslesnio populiacijos įvertinimo;

1.2. Radimvietes esamose PAST teritorijose. Tai svarbūs duomenys siekiant užtikrinti rūšies apsaugą jai tinkamiausiose PAST.

2. Mažųjų musinukių stebėjimai įvairaus dydžio miško fragmentuose. Pateikiama informacija: radimviečių koordinatės, įvertintas fragmento plotas (žemėlapis, kvartalų numeriai).

Siekiama nustatyti šios rūšies paukščių pasiskirstymą nedideliuose miškeliuose (nuo kelių iki keliolikos ha ploto), kurie įsiterpę atviruose žemės ūkiui naudojamuose plotuose. Šio tipo apskaitos prisidės prie geresnio populiacijos vertinimo, išaiškinsime minimalų tinkamą gyventi miško fragmento dydį. Apskaitos atliekamos lankantis tinkamuose šiai rūšiai miškeliuose (lapuočiai, eglynai, mišrūs medynai), registruojamos paukščių radimvietės, kurios pažymimos kartografinėje medžiagoje (žemėlapyje) arba pateikiant aptiktų giedančių patinų koordinates. Rūšies neradimas taip pat yra svarbus faktas, kurį reikia registruoti.

3. Mažųjų musinukių tyrimai dideliuose miško masyvuose. Pateikiama informacija: radimviečių koordinatės, įvertintas plotas (žemėlapis, kvartalų numeriai).

Siekiant nustatyti tinkamiausias rūšies buveines ar rūšies apsaugai įsteigti PAST teritorijas yra svarbu įvertinti rūšies gausą jose. Tai atliekama išvaikštant apibrėžto dydžio teritoriją (pvz. medynų kvartalą). Primename, jog apskaitos vykdomos linijiniu būdu, ieškant paukščių teritorijoje maršrutai turi būti kas 200-250 m, prisitaikant prie medynų struktūros, t.y. apskaitos vykdomos tik suaugusių medynų plotuose. Šios apskaitos labiausiai prisidėtų prie rūšies apsaugos ateityje. Pasirenkamos 100 (70-120) ha ploto teritorijos. Per vieną rytą giedančių mažųjų musinukių patinų inventorizaciją galima atlikti apie 200 ha plote.

Daugiau apie „Mažosios musinukės – 2024 metų paukščio“ akciją išsamiau aprašyta LOD leidžiamo žurnalo „Paukščiai“ 61-me (paskutiniame išleistame) numeryje.

Labai kviečiame paukščių stebėtojus prisijungti prie šios LOD ir VDU iniciatyvos. Tai labai svarbus ir prasmingas darbas, kurio rezultatai ne tik leis nustatyti svarbiausias rūšiai miško buveines, numatyti būtinas rūšies apsaugos priemones ir jas pagal poreikį, įgyvendint, ypač, nesaugomose teritorijose. Tačiau šios iniciatyvos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo joje dalyvavusių stebėtojų skaičiaus, t.y. kokios apimties tyrimus pavyks atlikti. Jei turite klausimų dėl stebėjimo teritorijos parinkimo ar kitų,  kviečiame rašyti adresu: m.musinuke@vdu.lt arba kreiptis į LOD sekretoriatą lod@birdlife.lt . Savarankiškai pasirinkę tyrimo teritorijas ir jose atlikę mažųjų musinukių paiešką, stebėjimų duomenis siųskite nurodytais elektroninio pašto adresais. Primename, jog labai vertingi ir duomenis apie stebėjimo teritorijas, kuriose nepavyko aptikti mažųjų musinukių!

Tikimės aktyvaus įsitraukimo!

 

Akcijos koordinatoriai prof. G. Brazaitis, L. Raudonikis

2024-06-06


Reti stebėjimai

2024-06-14
Phalaropus lobatus
2024-06-14
Egretta garzetta LOFK
2024-06-14
Branta leucopsis
2024-06-14
Anser albifrons
2024-06-12
Motacilla citreola
2024-06-11
Podiceps auritus
2024-06-09
Acrocephalus dumetorum
2024-06-09
Ixobrychus minutus
2024-06-10
Acrocephalus dumetorum
2024-06-07
Emberiza calandra