birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos

 

Projekto pavadinimas 
Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos

Projekto pavadinimas anglų kalba
Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe

Projekto akronimas ir Nr.
Life LWfG Climate LIFE19 NAT/LT/000898

Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2020 m. rugsėjo 1 d. - 2025 rugpjūčio 31 d. 

Projektą koordinuojanti organizacija
Lietuvos ornitologų draugija 

Bendra projekto vertė 
5,689,448.00 EUR

ES paramos dydis
4,263,543.00 EUR

Projekto partneriai
Estijos ornitologų draugija
Graikijos ornitologų draugija
Hortobadžio nacionalinio parko direkcija, Vengrija
Evro deltos ir Samotrakės saugomų teritorijų valdyba, Graikija
Valstybinė įmonė „Suomijos parkai ir gyvoji gamta“, Suomija
Oulu universitetas, Suomija
Suomijos WWF padalinys

    

        

Bendra projekto vertė 
5,689,448.00 EUR

ES paramos dydis
4,263,543.00 EUR

Projekto dokumentai

Mažųjų žąsų 2021 m. monitoringo ataskaita  pdf.

Ekosistemų paslaugų ir socio-ekonominių sąlygų vertinimo projekto teritorijose Lietuvoje I ataskaita pdf.

Migruojančių žąsų daromos žalos vertinimo metodika (Tarpinė ataskaita)  pdf.

Praktinių mažosios žąsies (Anser erythropus) laikino poilsio buveinių tvarkymo priemonių ir veiklų TECHNINIS PLANAS pdf.

Projekto finansuotojai 
Europos Sąjungos LIFE programa 
Norvegijos aplinkos agentūra
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Vengrijos žemės ūkio ministerija 

      

Projekto tikslas
Bendrasis projekto tikslas – prisidėti prie ilgalaikio tarptautinio susitarimo atkuriant mažosios žasies Fenoskandinavijos populiacijos palankią apsaugos būklę, kaip numatyta rūšies apsaugos veiksmų plane, populiacijai kasmet vidutiniškai padidėjant 5%.

Pagrindinės projekto veiklos Lietuvoje 
Kertinės projekto praktinės gamtosaugos veiklos yra nukreiptos į svarbiausias mažajai žąsiai žiemojimo ir laikino sustojimo vietas bioįvairove pasižyminčiose ir NATURA 2000 tinklui priklausančiose teritorijose. Visame migracijos maršrute partnerių valstybėse bus vykdomos gamtotvarkos, žemės įsigijimo, buveinių atkūrimo, stebėsenos ir visuomenės informavimo veiklos. Šis priemonių kompleksas yra orientuotas tiek į skirtingas ekosistemas, kuriose apsistoja mažosios žąsys, tiek ir į pagrindines problemas ir iššūkius, kurios skirtingose šalyse yra nevienodos.

Svarbiose šiai rūšiai Europos ir Lietuvos – Nemuno deltoje bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje (PAST), numatomi žiemoviečių ir laikino apsistojimo vietų apsaugos gerinimo bei atvirų buveinių atkūrimo darbai.

Lietuvoje vykdomi gamtotvarkiniai darbai turės teigiamos įtakos ne tik mažąjai žąsiai, tačiau ir kitoms panašioms buveinėms pirmenybę teikiančioms rūšims, tokioms kaip pvz. migruojančios mažosios gulbės, taiginės, želmeninės bei baltakaktės žąsys, įvairios ančių rūšys (cyplės, smailiauodegės antys), ir kitoms migruojančioms vandens ir šlapynių paukščių rūšims. Jų gausūs būriai  apsistoja Nemuno deltoje bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų PAST. Be to, numatyti tvarkymo darbai atkurs ir saugomų tiek Lietuvos, tiek Europos mastu bei nykstančių perinčių rūšių, tokių kaip griežlė, stulgys, didžioji kuolinga, paprastasis griciukas, raudonkojis tulikas, gaidukas, paprastoji pempė ir kt. buveines. 

Labai svarbi projekto veikla Lietuvoje yra nacionalinio rūšies apsaugos plano parengimas, kuris numatys ilgalaikes šios kritiškoje būklėje esančios žąsies apsaugos galimybes bei priemones. Įvertinant rūšies apsaugos būklę, t.y. ypatingai nedidelę likusios populiacijos gausą, būtina įgyvendinti kiek įmanoma daugiau rūšiai skirtų apsaugos pastangų.

LOD taip pat sieks įvertinti žąsų daromą poveikį žemės ūkio naudmenoms. Lietuvoje panašūs tyrimai dar nebuvo vykdomi, tačiau vienas iš ūkininkams aktualių klausimų, kurių laukuose apsistoja dideli žąsų būriai, yra poveikis žemės ūkio naudmenoms bei pievoms. Ūkininkai dažnai baido besimaitinančias ar besiilsiančias žąsis, jų tarpe ir mažąsias. Tuo tarpu gera mityba migracijos metu susijusi su rūšių veisimosi produktyvumu, kas ypač aktualu retų paukščių, kaip mažoji žąsis, išsaugojimui (apsaugos būklei). Dėl savo retumo, taip pat dėl didesnio saugumo, mažosios žąsys dažniausiai stebimos dideliuose kitų žąsų būriuose, todėl tokie tyrimai leis įvertinti realų žasų poveikį žemės ūkio naudmenims, kas ypač svarbu diskutuojant su ūkininkais dėl patiriamos žalos kompensavimo, taip pat steigiant mažųjų žąsų apsaugai svarbias teritorijas (PAST).

Visos projekto veiklos

A. Parengiamosios veiklos, gamtotvarkos ir/ar rūšių apsaugos veiksmų planų parengimas
A1 Svarbiausių mažosios žąsies teritorijų vertinimas klimato kaitos pažeidžiamumo požiūriu ir rekomendacijų parengimas
A2 Parengiamosios mažosios žąsies buveinių tvarkymo veiklos
A3 Naujų potencialių perėjimo vietų paieška pasitelkiant gamtinius DNR žymeklius
A4 Rūšies būklės įvertinimas gamtinėje aplinkoje atsižvelgiant į vietos gamtosaugos iššūkius
A5 Nacionalinių mažosios žąsies apsaugos veiksmų planų parengimas/atnaujinimas ir įteisinimas

B. Žemės pirkimas/nuoma ir/arba išmokos už naudojimą
B1 Žemės pirkimas Evro deltoje, Graikijoje

C. Praktinės gamtosaugos veiklos
C1 Mažosios žąsies žiemoviečių atkūrimas Graikijoje
C2 Mažosios žąsies laikino sustojimo vietų atkūrimas
C3 Tinkamas mažosios žąsies teisinių apsaugos priemonių planavimas Lietuvoje ir Estijoje
C4 Naujų potencialių perėjimo vietų Fenoskandinavijoje žymėjimas ir  patvirtinimas

D. Projekto veiklų poveikio stebėsena
D1 Projekto stebėsena
D2 Projekto ekosistemų paslaugų  ir socio-ekonominių sąlygų vertinimas
D3 LIFE pagrindinių projekto rodiklių pasiekimo stebėsena

E. Visuomenės informavimas ir rezultatų sklaida
E1 Bendroji projekto komunikacija
E2 Bendradarbiavimas ir rezultatų sklaida tarptautinėms suinteresuotų asmenų grupėms/institucijoms
E3 Naujų mažosios žąsies stebėsenos ir apsaugos komandų įkūrimas
E4 Bandomosios eko-turizmo schemos parengimas Graikijoje
E5 Projekto rezultatų sklaida svarbiausioms vietos suinteresuotoms tikslinėms grupėms

F. Projekto valdymas  
F1 Projekto valdymas
F2 Projekto įgyvendinimo priežiūra ir tęstinumas

Pagrindiniai projekto darbuotojai LOD

Ieva Junevičienė, projekto vadovė
Aira Ilčiukienė, projekto finansininkė
Julius Morkūnas, projekto biologas-ekspertas 
Karolina Gurjazkaitė, komunikacijos ekspertė

Projekto svetainės adresas (anglų kalba)
https://wwf.fi/en/lesser-white-fronted-goose-life-project/

Mažosios žąsys. Boris Belchev nuotrauka. 

Mažosios žąsies stebėjimas. Ievos Junevičienės nuotrauka.

Ekstensyvus ganymas ir pievų priežiūra mažosios žąsies buveinės. Ievos Junevičienės nuotrauka.

Už šios informacijos turinį atsako tik jos autoriai. Svetainės turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra (CINEA), nei Europos Komisija nėra atsakingos už svetainėje teikiamos informacijos panaudojimą.


Reti stebėjimai

2024-07-14
Grus grus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra
2024-07-07
Lophodytes cucullatus
2024-07-06
Acrocephalus dumetorum
2024-07-07
Podiceps auritus