birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Stiprinama ES parama aplinkos ir klimato srityje įgyvendinant naująją programą LIFE

 

Briuselis, 2011 m. gruodžio 12 d.
 
Europos Komisija (EK) pasiūlė 2014–2020 m. skirti 3,2 mlrd. eurų naujai Aplinkos ir kovos su klimato kaita veiksmų programai, pavadintai LIFE. Siūloma naujoji programa bus paremta sėkmingai šiuo metu vykdoma programa LIFE+, tačiau bus taip patobulinta siekiant didesnio poveikį, būtų paprastesnė bei lankstesnė ir jai būtų skirtas ženkliai didesnis biudžetas.
 
Už aplinką atsakingas EK narys Janez Potočnik sakė: „Programa LIFE yra labai svarbi formuojant geresnę aplinkos politiką. Ji rems visus asmenis ir organizacijas, kurie stengiasi užtikrinti, kad teisinių priemonių įgyvendinimas būtų palankesni Europos aplinkai. Mes reformuojame programą siekdami integruotai sutelkti paramą iš kitų finansavimo šaltinių, ir jos poveikis būtų didesnis.“

Už klimato politiką atsakinga EK narė Connie Hedegaard komentavo: „Naujojoje programoje Komisija siūlo triskart padidinti klimato kaitos sumažinimui skirtas lėšas. Tai suteiks galimybę padidinti paramą regioninėms anglies dioksido kiekio mažinimo ir atsparumo klimato kaitai didinimo strategijoms, taip pat MVĮ, NVO ir vietos valdžios institucijų vykdomiems nedidelio masto klimatiniams projektams. Vykdydami programą LIFE taip pat galime pritraukti kitų Europos finansinių mechanizmų ir nacionalinių lėšų, skirtų kovai su klimato kaita.“

Nauji būsimos programos LIFE ypatumai:
-    naujo kovos su klimato kaita veiksmų paprogramio sukūrimas;
-    aiškesnis daugiamečių darbo programų, priimtų pasitarus su valstybėmis narėmis, prioritetų nustatymas;
-    naujos galimybės platesniu mastu įgyvendinti programas per integruotus projektus, kurie gali padėti sutelkti kitas ES, nacionalines ir privačias lėšas, skirtas aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita tikslams įgyvendinti.

Aplinkos paprogramis skirtas tokių sričių veiksmams paremti:
-    Aplinka ir jos išteklių naudojimo efektyvumas bus skirti naujoviškesniems geresnio aplinkos politikos įgyvendinimo ir aplinkos tikslų integravimo į kitus sektorius sprendimams;
-    Biologinė įvairovės tematinis paprograminys bus skirtas biologinės įvairovės nykimui sustabdyti ir plėtoti ekosistemų paslaugoms atkurti skirtą geriausią praktiką, kartu didžiausią dėmesį toliau skiriant „Natura 2000“ teritorijų rėmimui, visų pirma, per integruotus projektus, atitinkančius valstybių narių prioritetinių veiksmų programas (jei tokios yra);
-    Aplinkos valdymo ir informavimo tematinis paprograminys bus skirtas žinių skaidos skatinimui, geriausiai patirčiai skleisti, taip pat visuomenės informavimo kampanijoms.
 
Kovos su klimato kova veiksmų paprogramis apima tokias sritis:

-    Klimato kaitos švelninimas, kuri skirta šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui mažinti;
-    Prisitaikymas prie klimato kaitos skirtas atsparumui klimato kaitai didinti;
-    Klimato valdymas ir informavimas skirti informuotumui bei ryšiams gerinti, bendradarbiavimui ir informacijos, susijusios su klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo veiksmais, sklaidai.

Projektams finansuoti skirtos dotacijos išliks pagrindine programos intervencijos priemone. Toliau bus teikiamos veiklos dotacijos NVO ir kitiems subjektams, taip pat bus galima prisidėti prie naujoviškų finansinių priemonių.
Programoje LIFE bus taikomos lengvesnės ir lankstesnės procedūros.

Tolesni veiksmai
Komisija tikisi, kad iki kito programavimo laikotarpio (2014–2020 m.) pasiūlymai bus baigti svarstyti Europos Parlamente ir Taryboje.

Pagrindiniai faktai
Programa LIFE yra Komisijos daugiametės 2014–2020 m. finansinės programos pasiūlymo, kuriame nustatyta biudžeto sistema ir pagrindinės strategijos „Europa 2020“ kryptys, dalis. Komisija nusprendė aplinkosaugos ir kovos su klimato kova veiksmus integruoti į pagrindines priemones ir intervencijas, be to, ji siūlo tęsti programą LIFE, kuri šiuo metu reglamentuojama LIFE+ reglamentu. Integravimą derinant su konkrečia priemone ES intervencija būtų nuoseklesnė ir padidėtų jos vertė.

1992 m. sukurta programa LIFE buvo vienas iš pirmųjų ES aplinkosaugos finansavimo instrumentų. Jo įgyvendinimo metu buvo finansuota per 3 500 projektų, skiriant aplinkosaugai 2,5 mlrd. EUR. Programa LIFE+, kuri pradėta 2007 m. ir bus vykdoma iki 2013 m. bei kurios biudžetas sudaro šiek tiek daugiau nei 2,1 mlrd. EUR, daugiausia buvo finansuojamos dotacijos (jos sudaro 78 % LIFE+ biudžeto).

LIFE atliko svarbų vaidmenį įgyvendinant svarbiausius ES aplinkos teisės aktus, pavyzdžiui, Buveinių direktyvą, Paukščių direktyvą ir Vandens pagrindų direktyvą. Naujos programos siūlymai paremti ankstesnės patirties vertinimais ir neseniai vykdytų viešųjų konsultacijų rezultatais. Iš jų matyti, kad kovos su klimato kova, vandens ir atliekų srityje vykdyti ekologinių inovacijų projektai buvo sėkmingiausi pagal jų tiesioginę naudą aplinkai.

Daugiau informacijos rasite
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir kovos su klimato kaita veiksmų programos (LIFE) sukūrimo pasiūlymas

Daugiau informacijos apie „LIFE+“
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
MEMO/11/893
 

Asmenys ryšiams:
    Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)
    Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)
    Isaac Valero Ladron  (+32 2 296 49 71)
    Stephanie Rhomberg  (+32 2 298 72 78)

 

 

]]>

Reti stebėjimai

2021-10-08
Phylloscopus collybita tristis
2021-10-27
Phylloscopus collybita tristis
2021-10-26
Linaria flavirostris
2021-10-25
Hirundo rustica
2021-10-23
Tadorna tadorna
2021-10-24
Numenius arquata
2021-10-24
Asio flammeus
2021-10-24
Ciconia ciconia
2021-10-23
Phylloscopus proregulus LOFK
2021-10-21
Podiceps auritus