Naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ numeris

Turinys

Paukščių tyrimai / Bird surveys

R. Mor­kū­nė, M. Kar­lo­nas, V. Ei­gir­das, J. Mor­kū­nas. Lietuvos ir Norvegijos ornitologai surėmė pečius saugodami ma­žą­sias žą­sis

Lithuanian and Norwegian ornithologist working together to save Lesser White-fronted Geese

J. Morkūnas. Pe­lė­sa­ka­lių per­ėji­mo se­zo­no ap­žval­ga ir in­ki­lų už­im­tu­mas 2017 m.

The end of breeding season of Common Kestrel and occupation of nest-boxes in 2017

 

Padedame paukščiams / Help the birds

J. Morkūnas. Klai­pė­do­je re­no­vuo­jant na­mus pa­si­rū­pi­na­ma ir juo­se gy­ve­nan­čiais paukš­čiais

Birds are not forgotten during renovation of houses in Klaipėda

L. Raudonikis, G. Petkus. Sa­lo­se at­lie­ka­mi gam­tot­var­kos dar­bai

Nature management works on the islands

L. Raudonikis. Tyrulių pelkės PAST buveinių tvarkymo darbai bus tęsiami

Works in Tyruliai bog will be continued

 

Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai / Bird ob­ser­va­tions

V. Eigirdas. Šilu­tės ra­jo­ne ne­ti­kė­tai ap­tik­ta pe­rin­čių pe­lė­di­kių

Breeding Little Owls unexpectedly found in Šilutė district

S. Karalius. Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai Lie­tu­vo­je 2017 m. vasarą

Bird ob­ser­va­tions in Lit­hu­a­nia in summer 2017

M. Karlonas, E. Pakštytė, M. Ružauskas. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse ir Vakarų Palearktikoje 2017 m. vasarą

Rare bird observations in adjacent countries and Western Palearctic in summer 2017

 

Kalbiname ornitologą / An interview with ornithologist

Pokalbis su Vytautu Jusiu

An interview with Vytautas Jusys

 

Ornitologinės kelionės / Birdwatching trips

C. Ma­haim. Ke­lio­nė į Le­nos del­tą

A trip to the Lena River delta

S. Medžio­nis. Mal­jor­ka – van­dens paukš­čių ir ku­ku­čių sa­la

Mallorca - an island of waterfowl and Hoopoes

 

Ornitologo užrašai / Ornithologist’s notes

V. Ado­mo­nis. Įžymiausi pasaulio paukščių stebėtojai

The most famous birdwatchers of the world

 

Įvai­re­ny­bės / Va­rio­us 

Ankstesnius žurnalo "Paukščiai" numerius taip pat galėsite skaityti mūsų interneto svetainėje šioje nuorodoje: http://www.birdlife.lt/zurnalas-pauksciai 


Reti stebėjimai

2018-11-19
Egretta alba
2018-11-16
Phylloscopus collybita
2018-11-19
Carduelis hornemanni
2018-11-18
Ciconia ciconia
2018-11-18
Phylloscopus collybita
2018-11-18
Phasianus colchicus
2018-11-16
Carduelis hornemanni
2018-11-16
Egretta alba
2018-11-11
Acanthis cabaret
2018-11-14
Motacilla alba