Žurnalas "Paukščiai" NR.41 prenumeratorius pasieks ateinančią savaitę

Dėl spausdinimo broko žurnalas pasieks skaitytojus ateinančią savaitę. Leidykla nesutiko priimti nekokybiško gaminio tad teko ieškoti kitos spaustuvės ir derintis su paštu dėl platinimo terminų. 

Turinys

LOD žinios

G. Petkus. Ko­vą vy­ko Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos na­rių Vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas

G. Petkus. „Gy­va­sis pa­va­sa­ris“ star­tuo­ja! Kvie­čia­me re­gist­ruo­ti pir­muo­sius su­grį­žu­sius paukščius

Metų paukštis

M. Ružauskas, E. Pakštytė, L. Raudonikis. Ka­rie­tai­čių stebėjimai 2018–2019 m. žiemą

L. Raudonikis. Pempė – 2019 metų paukštis

Paukščių apsauga

L. Raudonikis. Ma­žiau­sia ir spar­čiau­siai nyks­tan­ti mūsų kraš­to žu­vėd­ra

Padedame paukščiams

J. Sendžikaitė, L. Rau­do­ni­kis, L. Ja­ra­šius. Sven­ce­lė – pamario aukštapelkė: gamtos turtai ir jų apsauga

Paukščių tyrimai

R. Kembrytė. Nau­jo­ji Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos in­for­ma­ci­nė sis­te­ma-duo­me­nų ba­zė: kaip įves­ti ste­bė­ji­mų duomenis ir ki­ti dažniau­siai užduo­da­mi klau­si­mai

V. Būda. Or­ni­to­lo­gui aka­de­mi­kui Me­čis­lo­vui Žalakevičiui – 70

Aka­de­mi­kas Me­čis­lo­vas Žalakevičius apie sa­ve: bu­vau ir te­be­su paukščių mig­ra­ci­jos ma­gi­jos pa­ke­rė­tas

Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai

S. Karalius. Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai Lie­tu­vo­je 2018–2019 m. žiemą

M. Karlonas, E. Pakštytė, M. Ružauskas. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse ir Vakarų Palearktikoje 2018–2019 m. žiemą

Svarbios publikacijos

A. Kulbis. Iš Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gi­jos is­to­ri­jos. Pir­mo­ji lie­tu­viš­ka kny­gu­tė apie paukščius ir jos au­to­rė Ona Di­džiu­ly­tė-Ske­te­rie­nė

Įvai­re­ny­bės

V. Adomonis. Signalai ir giesmės (1). Pagal D. At­ten­bo­roug­ho kny­gą „The Li­fe of Birds“

 


Reti stebėjimai

2019-07-15
Upupa epops
2019-07-13
Streptopelia turtur
2019-07-11
Ixobrychus minutus
2019-07-12
Coracias garrulus
2019-07-13
Gallinago media
2019-07-12
Falco columbarius
2019-07-08
Ixobrychus minutus
2019-07-05
Acrocephalus dumetorum
2019-07-04
Gavia arctica
2019-06-30
Regulus ignicapilla