Tyrulių projektas pratęstas iki lapkričio pabaigos

Europos Komisija atsižvelgė į Lietuvos ornitologų draugijos prašymą pratęsti projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ (LIFE12 NAT/LT/001186) vykdymą trimis mėnesiais. Projekto pabaiga – 2017 lapkričio 30 d.

Pratęsimo metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas praktinėms gamtosauginėms (C veiklos), stebėsenos (D veiklos) ir viešinimo veikloms (E veiklos), taip siekiant užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą. Pratęsto projekto laikotarpio metu numatoma papildomai įrengti 10 patvankų (C.1.), iškirsti sumedėjusią augmeniją 30 ha plote apie naująsias patvankas (C.2.), išpjauti nendrių 7 ha ploto juostas labiausiai užaugusiuose tvenkiniuose (C.3.) bei papildomai pašalinti augmeniją 113 ha plote iš projekto metu anksčiau sutvarkytų teritorijų, taip siekiant užtikrinti geresnį atvirų pelkių atsikūrimą (C.5). Su šiomis veiklomis glaudžiai susijusi ir C.6 veikla – vietinių kelių priežiūra, kadangi įgyvendinant gamtotvarkines priemones bus naudojama sunki, kelių dangą pažeidžianti, technika.

Galutinė ex-ante – ex-post stebėsenos ataskaita (D.1. veikla) bus parengta iki Projekto Stebėsenos komiteto, kuris numatomas lapkričio antroje pusėje. Iki to laiko bus parengta ir projekto poveikio socio-ekonominėms veiklos bei ekosistemų paslaugoms galutinė ataskaita (D.2. veikla).

Pratęsimo metu numatoma surengti ir du papildomus renginius visuomenei – gervių palydas ir baigiamąjį projekto renginį, kuriame vietos bendruomenė bus informuota apie įgyvendinto projekto rezultatus. (E.3). Panašaus pobūdžio renginiai sulaukė didelio pasisekimo, todėl šie renginiai organizuojami siekiant padidinti projekto žinomumą bei svarbą vietinei bendruomenei. Projekto partneriai toliau atnaujins projekto interneto svetainę (E.4.) ir bendradarbiaus su žiniasklaida (E.5.). Baigiantis projektui yra numatoma papildomai išleisti 2018 m. sieninį kalendorių su unikalia Tyrulių gamta bei apžvelgiant nuveiktus darbus. Ši priemonė puikiai užtikrins projekto matomumą visus ateinančius metus. Populiari ataskaita visuomenei (E.7) taip pat bus parengta lapkričio pabaigoje, kadangi joje yra apžvelgiami visi projekto pasiekimai ir veiklos. 

Nuotraukos

Reti stebėjimai

2018-09-22
Branta bernicla
2018-09-20
Limosa lapponica
2018-09-20
Chlidonias leucopterus
2018-09-20
Jynx torquilla
2018-09-20
Jynx torquilla
2018-09-13
Phylloscopus inornatus
2018-07-07
Milvus milvus
2018-09-08
Stercorarius pomarinus LOFK
2018-09-11
Anthus cervinus LOFK
2018-09-12
Charadrius morinellus LOFK