Saugomų rūšių informacinė sistema

SRIS Lietuvos ornitologų draugija papildė daugiau nei 26 000 įrašų

2015 m. sausio – 2017 m. balandžio laikotarpiu Lietuvos ornitologų draugija, vykdė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“, Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002, kurio įgyvendinimo metu teikė duomenis LR Aplinkos ministerijos sukurtai ir administruojamai internetinei Saugomų rūšių informacinei sistemai (toliau – SRIS). Šiuo projektu buvo siekiama papildyti SRIS įvairių sričių tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radimo vietas, tokiu būdu gerinant biologinės įvairovės apsaugą Lietuvoje.


LOD nariai supažindinti su SRIS projekto rezultatais

2016 m. balandžio 9 d. Kaune vykusio Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) narių visuotinio susirinkimo metu jo dalyviai buvo supažindinti su nuo 2015 m. sausio mėnesio vykdomo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ rezultatais.


Įvyko Lietuvos ornitologų draugijos nariams skirtas informacinis renginys apie Saugomų rūšių informacinę sistemą

Šių metų kovo 21-22 dienomis Kaune vykusio Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) Visuotinio narių susirinkimo metu LOD nariams buvo surengtas informacinis renginys apie Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS) ir duomenų teikimo jai galimybes. Šio renginio dalyviams buvo pristatyti LOD vykdomo projekto „Duomenys apie saugomas rūšis - jų apsaugai“ tikslai ir siekiami rezultatai, draugijos nariai buvo pakviesti įsitraukti į šio projekto veiklą teikiant savo turimus duomenis SRIS. Viso šioje specialioje informacinėje sesijoje dalyvavo 41 LOD narys, kurių dalis jau dalyvauja projekto įgyvendinime, teikiant duomenis SRIS, todėl tai buvo ir puiki galimybė aptarti ir aktualius praktinius duomenų teikimo SRIS aspektus.


Projektas - Duomenys apie saugomas rūšis - jų apsaugai

 

 

Projektas „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002 finansuojamas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis, o taip pat Bendrojo finansavimo ir Lietuvos ornitologų draugijos lėšomis.

Projekto pradžia: 2015 sausio mėn. pabaiga: 2015 gruodžio mėn. 

Projekto tikslas: Papildyti Saugomų rūšių informacinę sistemą istoriniais ir tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radvietes tuo gerinant biologinės įvairovės ir jos vertybių apsaugą Lietuvoje.

Projekto uždaviniai:

  • Sutelkti gamtos tyrėjus jų turimų išsklaidytų duomenų suvedimui į SRIS
  • Suvesti gamtos tyrėjų turimus bei publikuotus išklaidytus ir istorinius duomenis į SRIS
  • Užtikrinti suvedamų duomenų apie saugomų rūšių radvietes kokybę

Projekto veiklos:

  • Projekto įgyvendinimo pradžioje sudaryti sutartis su gamtos tyrėjais dėl naujų (SRIS nesančių) duomenų apie saugomų rūšių radvietes suvedimo į SRIS
  • Projekto metu suvesti duomenis apie saugomų rūšių radvietes, nurodant jų vietos statusą
  • Projekto metu atlikti publikuotų aprobuotų (tačiau nesančių SRIS) duomenų apie saugomų rūšių radviečių atranką,suvesti juos į SRIS
  • Projekto pradžioje įsigyti saugomų rūšių suvedimui į SRIS reikalingą įrangą
  • Projekto metu atlikta atskirų tyrėjų suvestų duomenų patikra, įvertinimas, iš SRIS ištrinti nepatikimi įrašai (suvestos informacijos moderavimas)

LOD siekiamybė SRIS pateikti duomenis apie ne mažiau 10.000 gyvūnų ir 2.000 augalų radimo vietas. Jei bus užtikrintas tinkama šalies teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas, tikimasi, jog visos šios radvietės bus išsaugotos.

 


Duomenų pateikimo SRIS svarba

Pagrindinė saugomų rūšių apsaugos problema yra duomenų apie saugomų rūšių paplitimą, gausą, o ypač apie tikslias jų radvietes trūkumas. Nors neretai jos nustatytos, visa informacija yra atskirų tyrėjų užrašuose arba nuosavuose archyvuose. Todėl duomenys apie saugomų rūšių radvietes, jei nėra publikuoti arba patalpinti oficialiose duomenų bazėse ir/ar informacinėse sistemose, nėra naudojami ne tik planuojant bendrasias rūšies apsaugos priemones, bet ir neužtikrina, jog tik pavienėms stebėtojams žinomose vietose aptiktas rūšis apgins LR Saugomų rūšių įstatymas ar kiti šalies ir tarptautiniai teisės aktai.


Kaip prisijungti prie SRIS sistemos?


Reti stebėjimai

2017-06-24
Emberiza calandra
2017-06-25
Emberiza hortulana
2017-06-25
Milvus milvus
2017-06-25
Somateria mollissima
2017-06-24
Motacilla cinerea LOFK
2017-06-24
Acrocephalus dumetorum
2017-06-24
Merops apiaster
2017-06-24
Iduna caligata LOFK
2017-06-19
Milvus milvus
2017-06-15
Milvus milvus