PROJEKTAS „VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI SVARBIOS TERITORIJOS (VENBIS)“

 

PROJEKTAS „VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI SVARBIOS TERITORIJOS (VENBIS)“

 

​ 

Projektas „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“
Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004 finansuojamas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis, o taip pat Bendrojo finansavimo ir projekto partnerių lėšomis.

Projekto trukmė: 2015 m. vasario 6 d. – 2016 m. balandžio 30 d.

Projektą įgyvendina: 

 

  Lietuvos ornitologų draugija

  VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI)

 Lietuvos energetikos institutas (LEI)

 

Projekto veiklos yra susijusios su konfliktinių teritorijų, kurios plėtojant vėjo energijos gamybos pajėgumus yra jautrios biologinės įvairovės apsaugos požiūriu, nustatymu ir konfliktų valdymo rekomendacijų parengimu. Jomis siekiama 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ tikslo: sudaryti organizacines prielaidas užtikrinti geresnę biologinės įvairovės apsaugą ir sumažinti galimų konfliktų riziką, kylančią biologinei įvairovei plėtojant vėjo energijos gamybos pajėgumus.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

1.    Atlikti VE išvystymo esamos  būklės ir plėtros perspektyvų įvertinimą

1.1. Parengti esamas VE esamos situacijos ir perspektyvias plėtros schemas;

1.2. Išnagrinėti VE plėtros savivaldybių lygmenyje vystymo bei parengtų teritorijų planavimo dokumentų suderinamumo galimybes;

2. Atlikti VE išvystymo esamos  būklės ir plėtros perspektyvų įvertinimą

2.1. Atnaujinti biologinės įvairovės tyrimų ir duomenų analizės priemones;

2.2. Atlikti migruojančių,  žiemojančių, perinčių paukščių ir šikšnosparnių tyrimus jų apsaugai svarbiose teritorijose;

2.3. Atlikti teritorijų rajonavimą pagal biologinės įvairovės jautrumą;

3. Prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo stabdymo VE plėtrai jautriose teritorijose

3.1. Parengti jautrių biologinės įvairovės teritorijų apsaugos ir VE darnios plėtros konfliktų valdymo priemones;

3.2. Sustiprinti suinteresuotų grupių konfliktų valdymo gebėjimus.

 

Projekto veiklos:

 1. Lietuvoje veikiančių VE (išskyrus mažąsias) inventorizacija ir išsidėstymo žemėlapio sudarymas (1.1. uždavinys, už veiklos įgyvendinimą atsakingas LEI);

 2. Perspektyvių VE plėtrai teritorijų ir prijungimo prie elektros tinklų galimybių studijos su kartografine medžiaga parengimas (1.1. uždavinys, LEI);

 3. Savivaldybių planavimo dokumentuose numatytų VE parkų steigimo prioritetinių zonų atitikimo VE plėtros perspektyvoms Lietuvoje vertinimas (1.2. uždavinys, LEI);

 4. Planavimo dokumentuose numatytų VE parkų prioritetinių zonų ir galimų konfliktų su biologinės įvairovės apsaugai svarbiomis teritorijomis nustatymas (1.2. uždavinys, PTPI);

 5. Įrangos paukščių ir šikšnosparnių stebėjimams įsigijimas (2.1. uždavinys, LOD, PTPI)

 6. Esamų aktualių tyrimų duomenų apie perinčius, migruojančius, žiemojančius paukščius ir šikšnosparnius analizė (2.2. uždavinys, LOD);

 7. Svarbiausių paukščiams ir šikšnosparniams, veisimosi, žiemojimo ir sankaupų vietų bei migracijų kelių lauko tyrimai (2.2. uždavinys, LOD, PTPI);

 8. Tiksliniai ornitologiniai ir šikšnosparnių tyrimai Natura 2000 teritorijose, įsteigtose VE plėtrai jautrių rūšių apsaugai (2.2. uždavinys, LOD, PTPI);

 9. Duomenų bazės sudarymas (2.2. uždavinys, PTPI);

 10. Migruojančių, žiemojančių, perinčių paukščių ir šikšnosparnių jautrumo įvertinimas, jautrumo žemėlapių sudarymas (atskirų savivaldybių lygmenyje) (2.3. uždavinys, PTPI);

 11. Vėjo elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams įvertinimas, remiantis atliktų stebėjimų veikiančiuose parkuose patirtimi (2.3. uždavinys, PTPI);

 12. Galimo poveikio įvertinimas VE jautrioms tikslinėms paukščių ir šikšnosparnių rūšims Natura 2000 teritorijose ir jų apylinkėse (2.3. uždavinys, PTPI);

 13. Konfliktinių teritorijų nustatymo ir galimo VE parkų neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams vertinimo metodikos parengimas (3.1. uždavinys, PTPI);

 14. Internetinės priemonės konfliktinių teritorijų jautrumo vertinimui ir konfliktų valdymui sukūrimas. (3.1. uždavinys, PTPI);

 15. Rekomendacijų dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse parengimas (3.2. uždavinys, PTPI);

 16. Seminarų (2) tikslinėms grupėms (tyrėjams, VE plėtotojams, už VE plėtrą atsakingoms institucijoms ir pan.) organizavimas (3.2. uždavinys, PTPI, LOD);


Reti stebėjimai

2017-05-27
Carduelis flammea
2017-05-26
Acrocephalus dumetorum
2017-05-25
Carduelis flammea
2017-05-24
Melanitta nigra
2017-05-24
Asio flammeus
2017-05-24
Limicola falcinellus
2017-05-24
Phalaropus lobatus
2017-05-24
Regulus ignicapilla
2017-05-24
Acrocephalus dumetorum
2017-05-24
Regulus ignicapilla